Verksamhetsplan 2023-25

Församlingens verksamhetsplan är det dokument som styr vad som blir inriktningen de närmaste åren. Styrelsens förslag till verksamhetsplan lyfter fem grundpelare i församlingen. Vi ser dessa delar som lika stora och viktiga. Vi som församling vill göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd. Vi vill vara en kyrka för hela livet – där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

Barn & Ungdom

Vi ser barn- och ungdomsarbetet som en naturlig del av församlingens liv och verksamhet. Många människor hittar sin tro på Jesus i unga år. Det är hela församlingens angelägenhet och intresse att förmedla en levande tro till den unga generationen. Barn och unga ska känna att de har en naturlig plats i församlingens gemenskap där de kan få växa ytterligare i sin tro. Vi vill fortsätta att utveckla arbetet med de olika verksamheterna för att ytterligare kunna möta barns och ungdomars behov. Att involvera barnens familjer ser vi också som viktigt och vi vill arbeta vidare med familjegudstjänster, Messy Church m.m. Vi samverkar gärna med andra församlingar då vi tror att det kan gynna barns väg till tro.

● Vi har nu två samordnare för hela barn- och ungdomsarbetet, vilka har omsorg om ledarna och bär på en vision för de olika grupperna. Fokus ligger på att förmedla Jesus till barnen samt ta deras tro på allvar.

● Vi önskar ha en anställd ungdomsledare i framtiden.

Gudstjänst

Gudstjänsten är församlingens centrala mötesplats och kraftkälla där vi möts och växer i tro och liv. I gudstjänsten vill vi att gåvorna ska vara i funktion och värnar våra olikheter. Gudstjänstgemenskapens kultur är varm, tillåtande, tillräcklig och frimodig. Gudstjänsten formas och leds kontinuerligt i samtal och bön utifrån gudstjänstteamet.

● Vi vill verka för att låta barn och familj vara delaktiga och trivas i alla våra gudstjänster.

● Kreativa inslag och vid behov ändra tider, exempelvis till kl 16:00.

Gemenskap

En viktig del i församlingsarbetet är att dela livet med varandra. Vi vill fortsätta stärka gemenskapen i församlingen. Vi vill skapa mötesplatser dit det är lätt att bjuda med både gamla och nya vänner till församlingen. Vi vill ta Jesus som föredöme, han mötte människor mitt i vardagen, mitt i livet. Gemenskap i församling är något unikt, där vi möts över generationsgränserna. Det vill vi fortsätta att göra. Vi vill skapa möten mellan gamla och unga för att berika varandra.

● Vi arrangerar minst 5 st aktiviteter per år som bidrar till att stärka gemenskapen. En del kan vara mer spontana och nischade än andra (t.ex. en cykelutflykt efter gudstjänsten).

● Vi har lösningar för att bjuda in alla som vill till våra olika spontanaktiviteter.

Mission i vår närhet

Vi önskar vara en engagerad del av samhället. Det finns i vår nära omvärld stora behov som vi som församling kan och bör möta. Vi vill vara Kristi kropp och erbjuda gemenskap med Jesus. Vi vill vara resurs för våra medmänniskor genom exempelvis Förrådshuset. Vi vill uppmuntra varandra att aktivt dela evangeliet i vår vardag.

● Vi vill hitta nya sätt att dela evangeliet utanför kyrkan.

Förvalta

Vi vill på ett rättfärdigt och hållbart sätt förvalta det vi fått ta ansvar för. Vår jord lider av de avtryck som vårt levnadssätt ger. Vi vill arbeta för ett aktivt miljötänk i våra olika konsumtionsval, både i församlingens verksamhet och hos enskilda. Förvaltandet av vår församlings fastighet och ekonomi är en förutsättning för våra verksamheter. I detta förvaltarskap vill vi vara en god hyresvärd som erbjuder vaktmästeri för vår hyresgäst. Vi vill att grupperna som städar varje vecka ser sin viktiga del i förvaltarskapet av vår kyrka.

● Vi vill etablera oss på Internet genom sociala medier och hemsidan.

● Vi vill aktualisera klimatansvaret med olika insatser som gör skillnad och ger hopp.