Verksamhetsplan

Detta är planen som fastställdes för 2021-2022. Den gäller fortsatt tills en uppdatering finns på plats.

Församlingens verksamhetsplan är det dokument som styr vad som blir inriktningen de närmsta åren. Styrelsens förslag till verksamhetsplan lyfter fem grundpelare i församlingen. Vi ser dessa delar som lika stora och lika viktiga. Vi som församling vill göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd. Vi vill vara en kyrka för hela livet – där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. 

Vi arbetar med metoden ”blomstra-samtal” som en möjlighet för var och en att hitta sina gåvor och hur man vill vara en del i församlingens arbete.

BARN – & UNGDOM

Vi ser barn- och ungdomsarbetet som en naturlig del av församlingens liv och verksamhet. Många människor hittar sin tro på Jesus i unga år. Barn och unga ska känna att de har en naturlig plats i församlingens gemenskap där de kan få växa i sin tro. Vi vill förnya våra verksamheter för att ytterligare kunna möta barn- och ungdomars behov. Vi samverkar gärna med andra församlingar då vi tror att det kan gynna barnens väg till tro.

  • Vi har nu en men vill ha flera samordnare för hela barn- och ungdomsarbetet. Som har omsorg om ledare och bär en vision för de olika aktiviteterna.
  • Vi vill ha en anställd ungdomsledare som stöd för våra barn- och ungdomsgrupper.

GUDSTJÄNST

Våra gudstjänster i dess olika former är församlingens centrala mötesplats där vi möts och växer i tro och liv. Vi vill värna om att ha en variation i våra gudstjänster. Vi önskar bli fler som delar gemenskapen, tron och vardagen.

  • Vi vill ha en dramagrupp som har draman på gudstjänsterna för olika teman.
  • Fler och större bredd av de som har funktioner i gudstjänsten (ledare, musiker, kyrkvärdar, mixare m.m.)

GEMENSKAP

En viktig del i församlingen är att dela livet med varandra. Vi vill fortsätta att stärka gemenskapen i församlingen. I gemenskapen med varandra verkar den helige Ande och kallar oss och ger oss kraft till tjänst.

Vi vill även fortsätta att främja det ekumeniska arbetet.

  • Vi arrangerar minst 5 st aktiviteter per år som bidrar till att stärka gemenskapen. En del kan vara mer spontana och nischade än andra (ex en cykelutflykt efter gudstjänsten)
  • Vi har lösningar för att bjuda in alla som vill till våra olika spontanaktiviteter

MISSION I VÅR NÄRHET

Vi önskar vara en engagerad del av samhället. Det finns i vår nära omvärld stora behov som vi som församling kan och bör möta. Vi vill vara Kristi kropp och erbjuda gemenskap med Jesus. Vi vill vara resurs för våra medmänniskor genom exempelvis Förrådshuset. Vi vill uppmuntra varandra att aktivt dela evangeliet i vår vardag.

  • Vi vill ta fram en övergripande vision och målbild för Förrådshuset.
  • Vi vill hitta på nya sätt att dela evangeliet utanför kyrkan.  

FÖRVALTA

Vi vill på ett rättfärdigt sätt förvalta det vi fått att ta ansvar för.

Vår jord lider av de avtryck som vårt levnadssätt ger. Vi vill arbeta för ett aktivt miljötänk i våra olika konsumtionsval, både i församlingens verksamheter och hos enskilda. 

Förvaltandet av vår församlings fastighet och ekonomi är en förutsättning för våra verksamheter. I detta förvaltarskap vill vi vara en god hyresvärd som erbjuder vaktmästeri för vår hyresgäst. Vi vill att grupperna som städar varje vecka ser sin viktiga del i förvaltarskapet av vår kyrka.

  • Vi vill etablera oss på Internet genom sociala medier och hemsidan.
  • Vi vill aktualisera klimatansvaret med olika insatser som gör skillnad och ger hopp.