Församlingsordning

Kinna Missionskyrka

Församlingen är Kristi kropp, där gudomligt och mänskligt möts. Församlingen möts regelbundet till gudstjänst där Guds ord och evangelium delas, dop äger rum och nattvard firas. Kristus blir synlig genom de troendes gemenskap och i församlingens uppdrag att förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor. Församlingen är självständig och i demokratiska former ansvarig för sin egen verksamhet samtidigt som den är en del av Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkans grunddokument är Teologisk grund och Stadgar för Equmeniakyrkan. I församlingsmötet söker församlingen Guds vilja och väg för framtiden. Beslut fattas enligt den ordning som stadgarna anger men församlingen kan välja att fatta beslut genom konsensus. Om beslut fattas med omröstning har församlingen ett särskilt ansvar för att stödja de som företräder en minoritetsuppfattning. 

Tillsammans med andra församlingar, även i ekumenisk gemenskap, är uppgiften att förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor. Församlingen vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse.

Dop och välsignelse

Dopet i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn sker med vatten. Det är en Guds gåva som möts av människans svar i tro. Dopet sker i glädje över det nya livet i Kristus och innebär en förening med honom och hans församling. Tro, dop och medlemskap i församlingen hör samman. Att leva i sitt dop är en process som handlar om att växa i tro och i efterföljelse.

Dopet är ett enda. Tillfällen till dopbekräftelse och dopförnyelse tydliggör dopets betydelse som en del i trons liv. Dopbekräftelse kan ske vid ett särskilt tillfälle som ett uttryck för den enskildes vilja att leva i dopets förbund. Dopförnyelse är en möjlighet att återkommande uttrycka sin vilja att leva i tro och efterföljelse.

Församlingen erbjuder såväl dop av barn som dop på grund av personlig bekännelse. 

Välsignelse av barn erbjuds de föräldrar som önskar att barnet självt ska ta ställning till frågan om dop senare i livet. Det är naturligt att välsignelse av barn äger rum i församlingens gudstjänst. 

Välsignelse av barn ska tydligt skilja sig från dop av barn. Församlingen delar ansvaret med föräldrarna för de barn som döps/välsignas. Församlingen kan erbjuda församlingsfadder.

Nattvard

Jesus Kristus inbjuder oss till och möter oss i nattvarden. Till nattvarden inbjuds var och en som söker gemenskap med honom. I nattvarden delas bröd och vin, en helig måltid i vilken jordiska gåvor tillsammans med Kristi instiftelseord förmedlar och levandegör hans närvaro. Församlingen erbjuder regelbundet till nattvard. Församlingen utser nattvardstjänare som biträder vid måltiden. 

Medlem

Församlingen välkomnar var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Tron och dopet är vägen in i församlingen. Den som vill bli medlem i församlingen samtalar om tro, dop och gemenskap med pastor/församlingsföreståndare. Då medlem kommer med flyttningsintyg från annan församling antecknas medlemskapet i församlingsboken. Ny medlem hälsas välkommen i församlingen, i regel, i samband med gudstjänst. 

Församlingen välkomnar även medlem i väntan på dop.

Medlem som flyttar meddelar detta till pastor/församlingsföreståndare som utfärdar flyttningsintyg till ny församling. Medlem kan utträda ur församlingen och församlingen kan, efter samråd med regional kyrkoledare, utesluta medlem som uppenbart splittrar eller skadar gemenskapen. 

För hela livet

Församlingen är till för alla människor som söker dess gemenskap och söker stödja dem under olika livets olika skiften. Församlingens gudstjänst och liv rymmer tacksägelse, förbön och omsorg om människor i olika åldrar. Församlingen har ett särskilt ansvar när människor står inför vägval och avgörande händelser i tillvaron. Församlingen/Församlingen tillsammans med Equmeniaföreningen söker stödja trons livsprocess hos unga fram till ett eget ställningstagande för Kristus och församlingen. Församlingen, eller församlingar tillsammans, välkomnar till undervisning i kristen tro utifrån behov och resurser. Equmeniakyrkans regionala struktur har ett särskilt ansvar att stödja församlingarna i uppgiften att vara hela livets kyrka. 

Konfirmation

Församlingen, eller församlingar tillsammans, välkomnar till konfirmation alternativt kristendomsskola. Detta är en mötesplats mellan unga, församlingen och Gud. Mötesplatserna erbjuder tillfälle till fördjupning och reflektion för de som deltar men även för ledare, föräldrar, anhöriga och församling. I samband med avslutning ges tillfälle till samtal om tro, dop och medlemskap. 

Vigsel

Som ett uttryck för hela livets kyrka erbjuder församlingen vigsel som i första hand är en gudstjänst. Äktenskapet är inte en enskild angelägenhet utan tillhör församlingens gemensamma liv. Pastor ordinerad i Equmeniakyrkan har vigselbehörighet och kan förrätta vigsel med laga verkan. 

Begravning

I begravningsgudstjänsten uttrycker församlingen sin tro på att liv och död vilar i Guds händer. Församlingen erbjuder begravningsgudstjänst även för sådana som inte är medlemmar i församlingen. 

Förvaltarskap

Församlingens och Equmeniakyrkans ansvar för mission nära och långt borta hör samman med förvaltarskap och vilja att gemensamt dela tillgångar med andra. I församlingen bidrar alla utifrån sina förutsättningar som kan skifta under olika perioder i livet.

Tjänst

Hela församlingen är kallad att vittna om frälsningen i Jesus Kristus och att bruka de gåvor som Anden ger. Gåvorna och tjänsterna är olika, men Gud verkar i allt. Utifrån allas tjänst kallar Gud människor till särskilda tjänster i församlingen. Församlingen kallar diakon/pastor enligt det som beskrivs i församlingens stadgar. Regional kyrkoledare biträder församling som önskar kalla diakon eller pastor. 

Diakonen är Kristi tjänare i församling och samhälle med uppgift att förmedla Guds ord, ge omsorg, erbjuda gemenskap samt att särskilt stödja människor i utsatta livssituationer och stå på de förtrycktas sida. Diakon ger tystnadslöfte om sådant som anförtros i själavårdande samtal eller rör människors personliga förhållanden. 

Pastorn är Kristi tjänare i församling och samhälle med uppgift att samla och bygga upp Kristi kropp, förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, utöva själavård och leda församlingens liv i dess strävan att fullgöra sin kallelse. Pastor har tystnadsplikt och ger tystnadslöfte om sådant som anförtros i bikt eller enskild själavård.